top of page

VERHUURVOORWAARDEN DAKKOFFERBOER

1.  Algemeen
In deze verhuurvoorwaarden worden de volgende termen gebruikt en hebben deze de volgende betekenis: 

Dakkofferboer: de eenmanszaak die is gevestigd aan de Watertuin 210,  3772 VD te Barneveld. Dakkofferboer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67608760. 

Huurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dakkofferboer een overeenkomst sluit of gaat sluiten voor de (ver)huur van dakkoffers, dakdragers, bagagewagens en andere daaraan gerelateerde zaken.

2. De overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Dakkofferboer de reservering schriftelijk heeft bevestigd aan huurder.
2.2 Bevestigingen per e-mail of via WhatsApp of SMS worden beschouwd als een schriftelijke bevestiging.

3. Huurperiode
3.1 De huurperiode begint op de datum zoals deze met huurder is overeengekomen en in het bijzonder op het moment waarop het gehuurde door Dakkofferboer aan huurder wordt overhandigd dan wel door Dakkofferboer op een overeengekomen locatie wordt afgeleverd.
3.2 De huurperiode eindigt op de datum zoals met huurder is overeengekomen en in het bijzonder op het moment waarop het gehuurde door huurder aan Dakkofferboer wordt overhandigd dan wel op een overeengekomen locatie door huurder wordt afgeleverd.

4. Annuleringen
Bij annulering voor aanvang van de huurperiode zal Dakkofferboer annuleringskosten in rekening brengen. Kosteloze annulering is slechts mogelijk tot 14 dagen voor de overeengekomen huurperiode. Indien de annulering daarna plaatsvindt, worden de volgende annuleringskosten berekend:

  • annulering tot 14 dagen voor aanvang huurperiode: geen annuleringskosten;

  • annulering tot 7 dagen voor aanvang huurperiode: 50% van de overeengekomen huurprijs;

  • annulering van 7 dagen voor aanvang huurperiode tot eerste dag van de huurperiode: 75% van de overeengekomen huurprijs;

  • annulering op de eerste dag van de huurperiode: 75% van de overeengekomen huurprijs.


5. Aflevering gehuurde zaken
5.1 Huurder mag het gehuurde vooraf controleren op eventuele gebreken. Indien de huurder dit nalaat dan wel het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, dus in behoorlijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Klachten na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
5.2 Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen en het gebruiken volgens de gebruiksvoorschriften.
5.3 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door te verhuren, in  gebruik te geven of op een andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
5.4 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.  
5.5 Het risico van het gehuurde gaat over op de huurder op het moment dat deze door huurder worden afgehaald dan wel op het moment dat het gehuurde bij huurder wordt afgeleverd.
5.6 Het is niet mogelijk om het gehuurde op zondagen af te halen. Indien in verband hiermee de huurder het gehuurde eerder moet huren c.q. onder zich moet houden, dan brengt Dakkofferboer voor deze periode geen huur in rekening. 

6. Retournering gehuurde zaken
6.1 Huurder dient het gehuurde op de overeengekomen einddatum te retourneren op een nader door Dakkofferboer aan te wijzen locatie, tenzij anders overeengekomen.
6.2.Bij het retourneren van het gehuurde controleert Dakkofferboer de staat daarvan. Als er schade wordt vastgesteld, stelt Dakkofferboer huurder hiervan op de hoogte. De kosten die verband houden met de schade of reparatie worden bij huurder in rekening gebracht dan wel worden deze eventueel verrekend met de betaalde waarborgsom.
6.3 Indien het gehuurde niet op de overeengekomen einddatum wordt geretourneerd, wordt per dag de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht.
6.4 Indien huurder het gehuurde te laat retourneert en Dakkofferboer kan daardoor zijn verplichtingen richting anderen niet nakomen, dan worden de kosten die daarmee verband houden bij huurder in rekening gebracht.
6.5 Indien huurder het gehuurde eerder dan de overeengekomen einddatum retourneert, vindt er voor die periode geen teruggave of verrekening van huur plaats.
6.6 Het is niet mogelijk om het gehuurde op zondagen te retourneren. Indien in verband hiermee huurder het gehuurde langer moet huren c.q. onder zich moet houden, dan brengt Dakkofferboer voor deze periode geen huur in rekening.

7. Betaling huur en waarborgsom
7.1 De huurprijs en waarborgsom dienen voorafgaand aan de huurperiode te worden betaald dan wel op het moment dat het gehuurde door huurder wordt opgehaald, tenzij anders overeengekomen. Betaling is mogelijk zowel contant als via overschrijving per bank dan wel betaalapp.
7.2 Bij het retourneren van het gehuurde betaalt Dakkofferboer de waarborgsom terug, eventueel onder aftrek van een nog te betalen huursom, schade of andere kosten. In overleg met de huurder vindt terugbetaling van de waarborgsom contant plaats of via overschrijving per bank. De overschrijving per bank vindt plaats binnen 3 dagen nadat het gehuurde is teruggebracht.

8. Schade en verlies
8.1 Schade die veroorzaakt wordt binnen de huurperiode dient huurder binnen 48 uur aan Dakkofferboer te melden.
8.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit binnen 24 uur na de ontdekking aan Dakkofferboer te melden. Huurder dient aangifte te doen van de diefstal/vermissing bij een politiebureau.

8.3 Huurder is tot het moment dat het gehuurde aan Dakkofferboer wordt geretourneerd aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, waaronder schade in verband met diefstal/vermissing.
8.4 Huurder is aansprakelijk voor alle gemaakte reparatie- en reinigingskosten indien het gehuurde in slechte staat of beschadigd wordt geretourneerd.
8.5 Bij diefstal/vermissing van het gehuurde dan wel wanneer het gehuurde beschadigd is en redelijkerwijs niet meer gerepareerd kan worden, is huurder verplicht  de schade tegen vervangingswaarde te vergoeden. Indien reparatie van het gehuurde mogelijk is, is huurder verplicht de reparatiekosten te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid Dakkofferboer
9.1 De aansprakelijkheid van Dakkofferboer is beperkt tot directe schade aan zaken en personen van huurder welke is veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde of door opzet of grove schuld van Dakkofferboer.
9.2 De aansprakelijkheid van Dakkofferboer is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 De aansprakelijkheid van Dakkofferboer kan nooit hoger zijn dan het huurbedrag dat met de overeenkomst gemoeid is, tenzij en voor zover op basis van het verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
9.4 Huurder vrijwaart Dakkofferboer tegen alle schade als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met, door of in verband met het gehuurde.

10. Overmacht/niet toerekenbare tekortkoming
10.1 Indien door overmacht Dakkofferboer zijn verplichtingen niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur dat de overmachtssituatie aanhoudt. Huurder heeft gedurende de overmachtssituatie het recht om de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.
10.2 Dakkofferboer is niet verplicht enige vorm van schade te vergoeden als hij door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen.
10.3 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Dakkofferboer waardoor naleving van de overeenkomst niet van hem kan worden verlangd.

11. Toepasselijk Recht
Op deze verhuurvoorwaarden en alle tussen Dakkofferboer en huurder gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page